Špeciálna ZŠ internátna a Špeciálna MŠ internátna

Špeciálna ZŠ internátna a Špeciálna MŠ internátna

F. Rákócziho 1
93601 Šahy
IČO: 31874312

Informácie o inštitúcii Špeciálna ZŠ internátna a Špeciálna MŠ internátna

 

O škole

ŠZŠ pre deti s mentálnym aj telesným postihnutím

 

Žiakom školy sa stáva dieťa, ktoré po požadovaných lekárskych, psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetreniach má stanovenú diagnózu mentálna retardácia (od ľahkého po ťažký stupeň) a pridružený telesný postih (DMO rôzneho druhu, hemiparézy, diparézy a kvadruparézy).

Po ukončení školskej dochádzky môžu žiaci podľa individuálneho záujmu pokračovať vo vzdelávaní v OU. Pre každého žiaka je  s var.B a C je vypracovaný individuálny vzdelávací program, ktorý zohľadňuje jeho schopnosti a možnosti vzdelávania vzhľadom ku jeho diagnóze. Individuálny vzdelávací program má každý žiak vypracovaný zo slovenského jazyka (čítanie, písanie), matematiky, vecného učenia (vlastivedy a dorozumievacích zručností). Na výchovných predmetoch (pracovná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, rečová výchova) sa spracovanie témy prispôsobuje individuálnym schopnostiam a zručnostiam žiakov. Žiaci pracujú s učebnicami a pracovnými listami pre špeciálne školy, pri vzdelávaní využívajú počítačové programy, pri nácviku písania používajú šablóny, držiaky na ceruzky, špeciálnu klávesnicu.

Vyučovanie je organizačne členené.  Pracovné tempo a krátke prestávky rešpektujú individuálne schopnosti a výdrž jednotlivých žiakov. Hodnotenie žiakov je vo väčšine prípadov slovné, doplnené motivačným razítkom. Žiaci majú možnosť navštevovať aj náboženskú výchovu.

Žiaci sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží v rámci celého Slovenska, kde ich snaženie bolo viackrát odmenené. Plánujeme navštevovať divadelné predstavenia, sami si občas divadielko zahráme a vystúpime aj pred obecenstvom.

Každý školský rok je spestrený tradičnými akciami: Mikuláš, vianočná besiedka, karneval, veľkonočné vajíčko, Deň detí a iné.

 

ŠŽŠ a ŠMŠ pre deti s autizmom

 

Autizmus je pervazívna vývinová porucha (všetko zasahujúca), ktorá sa vyznačuje triádou postihnutí:

 

 • narušená sociálna interakcia
 • narušená komunikačná schopnosť
 • porucha imaginácia a obmedzený repertoár činností

 

V súčasnej dobe neexistuje žiadna jednoznačne úspešná liečebná klinická metóda na liečbu autizmu.

Autizmus je celoživotný stav, ktorý možno ovplyvniť špeciálno-pedagogickým pôsobením, ktorého cieľom je umožniť čo najvyššiu možnú samostatnosť postihnutého.

Vychádzajúc zo slov Doc. I. Baja a z praxe môžeme potvrdiť a j v prípade autizmu: "Čím skôr sa postihnutému dieťaťu poskytne náležitá pomoc v zmysle komplexnej starostlivosti, čím skôr sa mu oskytne špeciálna výchova, tým lepšie sa zabezpečí jeho ďalší vývin."


Cieľom edukácie detí s autizmom je ovplyvňovanie poškodených oblastí a rozvíjanie už vyvinutých schopností u dieťaťa s autistickým spektrom.

 

Výuka detí s autizmom v ŠZŠ nadväzuje na špeciálnu predškoskú výuku v ŠMŠ. Tak sa dieťaťu s autizmom zabezpečí komplexný a priaznivý rozvoj jeho osobnosti od malička, vtedy keď je najtvárnejšie a keď sa u neho vytvárajú základné kvality života.

 

Výchovno-vzdelávací proces v ŠZŠ a ŠMŠ pre deti s autizmom zabezpečujú učiteľky so špeciálno-pedagogickou kvalifikáciou. Pracujú podľa uvedených zásad a snažia sa každému z detí pomôcť nadobúdať potrebné zručnosti pre každodenný život.

 

Učebné osnovy vyplývajú zo špecifík tohto postihnutia a jedinečnosti každého dieťaťa. Obsah vzdelávania je zameraný na:

 

 • vývin reči a komunikácie
 • sociálnu interakciu
 • kognitívnu úroveň
 • špecifiká zmyslového vnímania
 • správanie a problémy správania
 • záujmy a využívanie voľného času
 • sebaobsluhu a pracovné zručnosti
 • samostatnosť
 • hygienické a stravovacie návyky
 • potreby dieťaťa

 

Metóda TEACH je založená na tvorbe individuálneho vzdelávacie plánu. Cieľom tohto plánu je zlepšenie adaptácie (prostredie prispôsobujeme žiakovi) spolu s štrukturovaným vyučovaním (dodržanie časového a priestorového plánu). Je vhodné kombinovať ju s inými terapiami (muzikoterapia, arteterapia, facilitačná komunikácia, behaviorálne techniky, psychomotorická terapia a pod.). Potrebná je aj vizuálna podpora (alternatívna komunikácia v podobe symbolov, obrázkov, predmetov), vychádzajúca z individuálneho hodnotenia každého dieťaťa". Dôležitá je spolupráca všetkých zúčastnených - pedagóg, rodič, pedopsychiater, lekár a pod.

Neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou špeciálnej výchovy v ŠZŠ a ŠMŠ sú odborné konzultácie a pravidelné rady pre rodičov, spolupráca s nimi, pričom sa spoločne pokúšame riešiť problémy ich dieťaťa.

Deti s autizmom zo ŠMŠ a ŠZŠ sa zúčastňujú na rovnakých akciách a aktivitách ako ostatní žiaci ŠZŠ prihliadajúc na ich celkový stav a možnosti.

Vzhľadom k tomu, že v ŠMŠ a ŠZŠ vzdelávame žiakov s autizmom, sme v súčasnosti vypracovali projekt na Ďalšie vzdelávanie autistov po ukončení povinnej školskej dochádzky. Projekt je alternatívou praktickej školy, zahŕňa dve úrovne vzdelávania, podľa schopností a možností žiakov. V prípade jeho schválenia poskytneme našim žiakom možnosť vzdelávania v odboroch: pomocné práce v kuchyni a pestovateľské práce.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

PaedDr. Agnesa Pataiová   Riaditeľ  
Ing. Marta Gregorová   Zástupkyňa    

 

Email školy: szsiasmsi@nextra.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit